A Szcientológia Egyház válasza Dr. Császár-Nagy Noémi szakvéleményére

761

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság kirendelése alapján Dr. Császár-Nagy Noémi szakpszichológus szakvéleményt írt a Szcientológia Egyház rendszeréről. 

Az alábbi részletes elemzés a szakmai körök és a közvélemény számára készült.

A szakvélemény szerzője megsérti saját szakmaiságának követelményeit, oly mértékben, hogy maga a személyét kirendelő hatóság (Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) így fogalmazott egy 2018. január 10-én kelt jogi dokumentumban:

„A szakértő kizárólag olyan kérdésekben fogalmazott meg a felperes (egyház) szempontjából kedvezőtlen megállapításokat, amelyek az alperes (NAIH) megítélése szerint sem tartoznak a szakértői kompetenciájába, így ezeket az alperes (NAIH) a határozata meghozatala során figyelmen kívül hagyta.”

A Szcientológia Egyház a megfelelő fórumokon kívánt foglalkozni a témával, de a sajtóhírek miatt kénytelen volt 2018. január 10-én, az MTI oldalán reagálni a szakvéleményre. A cikk címe: Az abszurditás netovábbja: „pszichológiai tudományos szakvélemény” egy vallásról és gyakorlatairól.

Ebben a cikkben megfogalmaztuk, hogy az egyház panasszal élt az illetékes szerveknél, mivel álláspontunk szerint Dr. Császár-Nagy Noémi munkája számos ponton sérti a szakértői törvényt és az etikai kódexeket:

 1. Pszichológus vallásos gyakorlatokat nem vizsgálhat.
 2. Pszichológus nem alkothat véleményt konkrét személyek pszichés állapotáról úgy, hogy egyikükkel sem találkozott személyesen.

Véleményünk szerint a vélemény felhasználása és publikálása mindössze Péterfalvi Attila, a NAIH elnökének az egyházzal szemben már megismert negatív elfogultságát bizonyítja.

További kifogásolt pontok a szakvéleményben:

 1. A Szcientológia nemzetközileg elismert vallás. Egy vallás tekintetében a vallástudósok hivatottak szakvéleményt készíteni. A klinikai szakpszichológia egészen más területen lehet esetleg alkalmas szakvélemény alkotására.
 2. A Szcientológia gyökerei a buddhista hagyományokhoz, sőt bizonyos elemeik tekintetében a Védákhoz nyúlnak vissza. Ezek sokkal-sokkal régebbi időkből való tanok, mint a pszichológia. Megkérdőjelezhető az az álláspont, hogy a klinikai szakpszichológia, ami egy teljesen más szakterületen működő, meglehetősen fiatal eszmerendszer, szakvéleményt alkosson egy sok ezer éves bölcseleten nyugvó vallásos filozófiáról.
 3. A szakvélemény készítője Dr. Császár-Nagy Noémi klinikai és mentálhigiéniai felnőtt szakpszichológus. Nem ért a Szcientológiához, nem kompetenciája, ezt le is írja, lásd 1. oldal: „…a tanok részletes ismerete nélkül”. Ezután mégis ír egy 30 oldalas szakvéleményt a témáról.
 4. A vélemény készítője nem is pótolta a hozzáértési hiányosságait: számos kérdésben nem olvasta el figyelmesen a Szcientológia vallásos írásait, kérdéseivel kapcsolatban nem kereste meg az egyházat. Ezután egy végeredményben negatív szakértői véleményt ad valamiről, amelyben nincs kompetenciája.
 5. A pszichológus pusztán iratok tanulmányozásából alkotott szakvéleményt a Szcientológia vallásról, illetve a szcientológus hívők lelki fejlődéséről, lelki változásairól, a lelki, szellemi állapotukat esetlegesen károsító hatásokról, miközben a dokumentum nem tartalmaz arra utaló adatot, hogy akár csak egyetlen szcientológus hívő személyes vizsgálata is megtörtént volna.

  Tudomásunk szerint nem történt személyes találkozás a klinikai szakpszichológus és a hívők között, azaz a pszichológusok szóhasználata szerint kliens-vizsgálat. Ebből következően nem lehet szakmailag megalapozottan arról szakvéleményt mondani, hogy történt-e bármilyen lelki, szellemi javulás vagy esetlegesen romlás a szcientológus hívők állapotát illetően.Ezen kívül orvosetikai szempontból, illetve a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete és a Magyar Pszichológiai Társaság közös Szakmai Etikai Kódexe szerint súlyos etikátlanságnak számít szakvéleményt mondani egy páciensről, diagnózist megállapítani egy kliensről, ha a páciensnek nem történt meg a személyes vizsgálata.Bármilyen tevékenység károsító hatásának megállapítása már egyben diagnózis-alkotást is jelent, ha a káros hatásról konkrét érintett személyekkel kapcsolatban esik szó. A szakpszichológus vétsége orvos – és pszichológusetikai szempontból halmozottnak tekinthető, hiszen több személyre vonatkozóan, tömegesen állapít meg diagnózisokat páciens, kliens – terapeuta találkozás nélkül, mely tömeges megállapítás az előítéletek táptalajává válhat. A Magyar Pszichológiai Társaság – Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesülete, PSZICHOLÓGUSOK SZAKMAI ETIKAI KÓDEXE:

4.6. Olyan pszichológiai tevékenységek, mint, pl. diagnosztizálás, terápia,
szakvélemény-készítés csak a klienssel való személyes vizsgálatban szerzett
eredmények alapján végezhetők.

Súlyosbító körülmény, hogy Dr. Császár-Nagy Noémi, aki a szakvéleményt készítette, a Magyar Pszichológusok Érdekvédelmi Egyesületének elnöke. Elnökként etikai kódexsértést elkövetni nagyon kártékony dolog az érdekvédelmi egyesületre nézve is.

 1. A vélemény készítőjének észrevétele: „Mindez a hitbeliség szabadságjogának értelmében nem kifogásolható, de tudományos értelemben aggályos.” Vallástudományos értelemben a szcientológia egészen biztosan nem aggályos. A „tudományos értelemben” egyébként is egy nagyon tág megfogalmazás, hiszen a legtöbb tudományág aligha lenne alkalmazható a vallás területén.
 2. A vélemény második oldalán a vélemény írója önkényesen és kompetencia nélkül „egészségügyinek” minősíti az egyház eljárásait, amely csupán feltételezés, majd e feltételezés alapján támaszt elvárást a Szcientológiával kapcsolatban. Az nem tény, hogy „mindenképpen »egészségügyinek« minősül”, hanem egy vélemény. Amennyiben a Szcientológia viszont vallás – márpedig a vallástudósok szakvéleménye szerint az –, akkor nem az egészségügyi szabályozás érvényes rá.
 3. Szintén erősen sántít az a logika, hogy azért számítanak az intelligenciatesztek egészségügyi tevékenységnek, „mivel mérőeszközének használatát az OEP elfogadja és megfelelő egészségügyi feltételek között finanszírozza is.”Az egészségügyben, az OEP által is finanszírozott tevékenységekkel kapcsolatban gyakran történik például hőmérsékletmérés: laboratóriumi anyagok hőmérsékletének mérése, infúziós folyadékok hőmérsékletének mérése, stb. Ebből még nem következik logikusan, hogy a hőmérséklet mérése egészségügyi tevékenység.Számos internetes felületen is elérhetőek intelligenciatesztek, amelyeket bárki szabadon kitölthet.
 1. Az egyházban az auditálás a vallási tanácsadás neve, amely szigorúan vallási gyakorlatként működik az egyház tanai alapján. A vélemény készítője nagyon sok ponton felszínesen „hipnózis”-nak nyilvánít számos vallási gyakorlatot anélkül, hogy ismerné a működésüket és vallási hátterüket. A Szcientológia alapítója, L. Ron Hubbard jól ismerte a hipnózissal való visszaélés lehetőségét, ezért szigorúan megtiltotta a hipnózis használatát a Dianetika és a Szcientológia alkalmazásakor. Már a legelső, konkrét eljárásokat tartalmazó írásában, a Dianetika könyvben leírta, a 70. oldalon: „A Dianetika terápiában ez az eljárás [hipnózis] nem használatos.”, 312. oldal: „Mi semmi szín alatt nem alkalmazunk hipnózist.” http://szcientologia.org.hu/faq/scientology-attitudes-and-practices/does-scientology-engage-in-brainwashing-mind-control.html
 2. Az E-méter az egyházban használt vallási eszköz, amely a mentális állapotot és az állapot változásait mutatja az egyénben. Nem diagnosztizál, és nem kezel testi állapotokat. Sok kutatás áll mögötte, és évtizedek óta használja az egyház a szellemi tanácsadás során, nagyon sok segítséget adva a szellemi úton haladóknak. Ezzel szemben a vélemény készítője szerint az E-méter egy leginkább galvános bőrreakciót mérő készülék. Ez tévedés, semmi ilyent nem mér. Ezen a területen nincs kompetenciája a szakértőnek. Kiterjedt szakirodalmunk van az E-méterről. Forrás: http://szcientologia.org.hu/faq/scientology-and-dianetics-auditing/what-is-the-emeter-and-how-does-it-work.html, http://tuddmegazigazsagot.hu/tévhitek/mi-az-e-méter.html
 3. A vélemény készítője megállapítja, hogy „…az egyház szigorú irányelvei több mint 60 évesek, tehát már 12-szer meg kellett volna újítani őket.”Miért kellene 5 évenként megújítani bármelyik vallás tanait? Az összes főbb világvallás alaptanai több száz vagy ezer évesek.
 1. Az auditálás egy szellemi vallási tevékenység, amelyet már több vallásszakértő is elismert. A vélemény készítője – anélkül, hogy egyetlen auditálást is látott volna – megpróbál ráerőltetni egy nevetséges gyógyászati meghatározást: „gyógyászati módszertanból ismert, egészségügyi tevékenységként folytatott, szuggesztív kommunikációval társított biofeedback technika”. Annak ellenére, hogy az auditálás egyáltalán nem foglalkozik gyógyítással, és a testi betegségek esetén a Szcientológia Egyház hagyományos orvoslást ajánl tagjainak.
 2. Idézet a szakvéleményből: „Az Univerzum csak 14 milliárd éves! A 350 trillió év az ősrobbanás előtt történt az Univerzum születésének 20 ezerszeresénél korábban.” A vélemény írója belemegy csillagászati kérdésekbe is egy adatvédelemmel kapcsolatos szakvélemény írásakor. Ráadásul helytelenül, mivel az ősrobbanás az univerzum keletkezésének csak az egyik, nem bizonyított elmélete. Magánvéleménye vagy hite lehet a témában, amelyet teljes mértékben tiszteletben tartunk, de annak nincs helye egy szakértői véleményben.
 3. Végezetül egy jogi álláspont a szakvéleményről:A Kúria a BH2016. 126. számú eseti döntésben azt is rögzítette, hogy a szakértő szakvéleménye csak azon a szakterületen értékelhető, amelyben kompetenciával rendelkezik. A Kúria ezen döntésében rögzítette, hogy az igazságügyi szakértői tevékenységről szóló, akkor hatályos 2005. évi XLVII. törvény (a továbbiakban: Isztv.) 5. § (1a) bekezdése értelmében a szakértői névjegyzék közhiteles hatósági nyilvántartásnak minősül.A Kúria rögzítette továbbá, hogy „az Isztv. 13. § (4) bekezdés b) pontja szerint a szakértő köteles a tudomására jutástól számított 5 napon belül közölni a kirendelő hatósággal, hogy a feltett kérdések egészben vagy részben nem tartoznak azon szakismeretei körébe, amelyekben a szakértő a rá irányadó szabályok szerint jogosult eljárni.”A BH2015. 39. számú eseti döntésben a Kúria egyértelműen leszögezte, hogy nem fogadható el és kevéssé meggyőző egy olyan szakvélemény, amely kizárólag orvosi dokumentációra és egy meghallgatáson elhangzottakra támaszkodik, de a konkrét személy közvetlen vizsgálatára és megfigyelésén alapuló megállapításokra nem tartalmaz közvetlen adatot.A Kúria döntése egyértelműen rögzítette, hogy nem fogadható el olyan szakvélemény, amely nélkülözi a vizsgálat tárgyának vizsgálatát, megfigyelését, és csak iratokból kíván valakinek a tudat- vagy elmeállapotára vonatkozó megállapítást tenni.

A fentiekből látható, hogy Császár-Nagy Noémi úgy alkotta meg elítélő szakvéleményét, hogy:

 1. Több területen is túllépte a szakmai hatáskörét.
 2. Nem ismerte meg alaposan a vizsgált témát, mégis szakértőként alkotott ítéletet róla.
 3. Nem találkozott ténylegesen azokkal a szcientológusokkal, akiknek az anyagait olvasta, mégis így ír több ezer hívőről egyetlen általános pszichológiai szakvéleményt.

Ezen pontok, továbbá a jogi szakértők által észrevételezett egyéb szabálysértések miatt a szükséges jogi lépéseket megtettük, és a szakvéleményt szakmailag komolytalannak és elfogult magánvéleménynek – nem pedig szakértői véleménynek – tartjuk.

A Szcientológia Egyház mindent megtesz, hogy a valótlanságokat és a lejárató propagandisztikus kijelentéseket a valós adatokkal helyettesítse néhány ember álhírterjesztő kampányával szemben.

Az egyház és híveinek valódi hittételeiről és tevékenységeiről tájékozódni lehet személyesen a Szcientológia Egyházban, L. Ron Hubbard bármelyik könyvét elolvasva, előadását meghallgatva, vagy az egyház hivatalos honlapjain.

www.szcientologianeked.com

www.scientologyvallas.hu

www.szcientologia.org.hu

Tisztelettel:

Magyarországi Szcientológia Egyház